555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรุณากรอกข้อมูล

*
*

ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB. โดยที่ไฟล์ต้องเป็น *.JPG, *.PDF หรือรูปภาพเท่านั้น

คู่มือการลงทะเบียน PTT e-Tax Web

หมายเหตุ

* Email 1-User : อีเมล์ที่จะได้รับข้อมูลจาก PTT e-Tax Web และ e-Receipt รวมถึง user Name และ Password

** Email 2-5 อีเมล์ที่ใช้รับ e-Receipt

ReCaptchaImage
ReCaptcha text enter below
ข้อกำหนดและเงื่อนไข