555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปตท. หนุนเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนด้อยโอกาส สานต่อโครงการประชารัฐพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2561" ณ โรงเรียนบ้านวังแสง จ.ขอนแก่น เพื่อสานต่อโครงการประชารัฐ ร่วมกับนายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายเข็มพร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแสง ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม การจัดการด้านโภชนาการที่ดีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การยกระดับทางวิชาการด้วยการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ซึ่งมีโรงเรียนเป้าหมายในการพัฒนาระดับหมู่บ้าน หรือตำบล ที่อยู่ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศนอกจากนี้ ปตท. ยังได้มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง การมอบทุนการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนในโครงการ PTT Group's School Model รวมถึงการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาให้กับชุมชน และสังคม เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งแก่เยาวชนของประเทศที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป